Oct 13, 2010

ތެދުރާސްތާ ވެބްސައިޓަށް މަރުޙަބާ

މާތްރަސްކަލާނގެ ވަޢުދުފުޅު ވެފައިވާ ގޮތުގައި އެކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅާ ބެހޭގޮތުން ތިމާގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ހޯދާބަލާ ކޮންމެ މީހަކަށް އެކަލާނގެ ސިރާތުލް މުސްތަޤީމް ދައްކަވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ އެދުމަކީ ތިޔަބޭފުޅާއަށް އެކަލާނގެ ހިތުގެއެންމެ ފުންމިނުން ދެއްވަން ވަޢުދުވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވާ ފުރިހަމަލޯތްބާ، އަޅާލުމާ، ދިރިއުޅުމުގެ ސާފު ސީދާ ތެދުމަގު ދެއްކެވުމެވެ.

ރަޙުމަތް ލައްވާށި އެވެ.

No comments:

Post a Comment