Oct 10, 2010

ފިކުރު

ފިކުރު ކުރުމަކީ އިންސާނާއަށް ލިބިފައިވާ މަތިވެރި ނިއުމަތެކެވެ. އިންސާނާ ހުރިހާ އިރަކުވެސް ފިކުރު ކުރަމުން ދާނެއެވެ. ގަސްތުގައިވެސް ގަސްތެއް ނެތިވެސް ހޭލާ ހުންނަ އިރުވެސް އަދި ނިދާފައި އޮންނަ އިރުވެސް ސިކުނޑީގައި ފިކުރު ހިނގަމުން ދާނެއެވެ.

 އިންސާނާގެ ސިކުނޑީގައި ކަންތައް ދެނެގަތުމާއި ، ދަސްކުރުމާއި ، ސަބަބު ދެނެގަތުމާއި ، ބަހުރުވައާއި ، ހެވާއި ނުބައި ވަކިކޮށްގަތުމާއި ، އުފެއްދުން ތެރިކަމާއި ، ހޭ ވެރިކަމޭ މިކިޔާ ބައިގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއް އެކުލެވިފައި ވެއެވެ.

އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އައިސް އޭނާގެ ފިކުރު ހިނގަން ފެށީއްސުރެން  އޭނާގެ ނަފްސާމެދު ވިސްނަމުން ދެއެވެ. އޭނާގެ ވަށައިގެންވާ ތަކެތި ހޯދައި ބަލައެވެ. އޭނާ މި ދުނިޔެއަށް އައީ ކީއްވެ ކަން ކިހިނެއް ކަން އަދި ދުނިޔޭގައި އުޅުމަށް ފަހު މަރުވެ ދިއުމުން ދެން ވާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނަމުން ދެއެވެ.

އިންސާނާއަށް ފެންނަ ކަންތަކާއި އިވޭ އަޑުތަކުން އޭނާ އަށް ވަރަށް ގިނަ ފިކުރު އައިސް އެކަން ކަމާއި މެދު ޚިޔާލުކޮށް ސުވާލުކޮށް ޖަވާބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރެއެވެ. 
މިގޮތުން އޭނާ ގެ ހިތުގައި އުފެދޭ ސުވާލުތަކުގެ ތެރޭން ޖަވާބު ހޯދަން އުނދަގޫ އެއްސުވާލަކީ އޭނާ މަރުވީމާ ވާނެ ގޮތެކެވެ.
މިއީ އިންސާނާ ހުރިހާ އިރަކުވެސް ޖަވާބު ހޯދަން ބޭނުންވާނެ ސުވާލެކެވެ. އެކަމަކު މީގެ ޖަވާބު ހޯދުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވެއެވެ.

 މަރުވީމާ ވާނެ ގޮތެއް ސައެންސކަށް ވެސް ނޭނގެއެވެ. އެކަން  އެނގެން  އޮންނަނީ ފަތްފުށް ތަކުގައި ލިޔެވިފައިވާ ލިއުންތަކުންނެވެ.

މި ލިއުންތަކުގައިވެސް ވަނީ ތަފާތު އެކި ގޮތް ގޮތަށެވެ. އެހެން ކަމުން މި ކަމުގައި އޮތް އެންމެ ތެދު އެންމެ އިތުބާރު ގޮތަކީ ކޮބައިކަން ހޯދައިގަތުމަށް އިންސާނާ ވަނީ ބޭނުން ބޮޑުވެފައެވެ.
އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މި އާރޓިކަލް މި ލިޔަނީ  ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ޚިޔާލު މިކަންތަކާ މެދު ހުރީ ކޮންގޮތެއްގައިތޯ ހިއްސާ ކޮށްލުމަށް ފުރުސަތު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.

  ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އެމީހަކު ކަންކަމާ މެދު ދެކޭ ގޮތުގެ ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަން  އޮންނާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ. އެހެނީ ފިކުރު ކުރުމަކީ އިންސާނާއަށް އުފެއްދެވި ފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ މަތިވެރި ނިއުމަތެކެވެ. 

No comments:

Post a Comment