Mar 20, 2011

އީސާގެފާނު ވަޑައިގެން ކުރެއްވީ ކޮން ކަންތަކެއް؟


*އަލްފާ*

ރަހުމަތްތެރީންނޭވެ! މި އާދެވުނީ އީސާއީ ދީނުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިތަކާ ހަމަޔަށެވެ. އީސާގެފާނަކީ ކޮން ބޭކަލެއް ކަން މާތްކަލާނގެއާއި އިންސާނާ އާ އެކަލޭގެފާނާ ދެމެދު އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ލިޔެލާ ހިތްވަނީ އެކަލޭގެފާނާ ބެހޭ ވަރަށް ރީތި ތާރީޚީ ވާހަކައެކެވެ. މިއީ އިންޖީލުގެ 4 ފޮތްކޮޅުގައި ހިމެނިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.

      އެއް ދުވަހަކު ޖިބުރީލްގެފާނު ވަޑައިގެން ބިކުރުވެރި މަރިޔަމްގެފާނު ގާތު ވިދާޅުވިއެވެ.  "ކަނބުލޭގެ އަށް ފިރިހެން ދަރި އަކު ލިބޭނެއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ނަމަކަށް ވާނީ އީސާ އެވެ. އެކުއްޖާ އަކީ އެންމެ މަތީފަރާތުގެ ދަރިކަލުންގެ ގޮތުގައި ބުނެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނީ އަބަދަށްޓަކައި ދެމިހުންނަވާނެ ރަސްގެފާނެވެ."
    މިއީ އޭގެ 700 އަހަރުގެ ކުރީގައި ނަބީ އީސާއިއާ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު ހަގީގަކަށް ވުމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިނދެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހާނެ."
     އެ ވިދާޅުވި ދަރިކަލުން އުފަންވީ ޖަރޫސަލަމްގެ ކާރީގައިވާ ކުޑަ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ބެތެލަހަމްގައެވެ. އެ އަވަށަކީ އޭގެ 1000 އަހަރުގެ ކުރީގައި ދާއޫދުގެފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްވެސް މެއެވެ.
     އީސާގެފާނު އުފަންވާނެ ރަށަކާ ބެހޭގޮތުން އޭގެ 700 އަހަރުގެ ކުރީގައި އުޅުއްވި ނަބީބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ މައިކާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހެންނެވެ. " އޭ ބެތުލަހަމް އެފްރެތާތު. ޖޫދާގެ ގަބީލާގައ ކުޑައީ ކޮން ބައެއް. ތިޔަ ބައިމީހުންގެ ތެރޭން އިސްރާއީލުގެ ވެރިޔާ އަންނާނެ. އޭނާގެ ފެށުން އޮތީ އިހުޒަމާނުގެ މުސްކުޅިންނާ ގުޅިފައި."
     އެ ދަރިކަލުން އުފަންވީ ވަގުތު މަލާއިކަތަކު ވަނީ ބަކަރި ބަލަހަށްޓާ ބަޔަކަށް އެކަން އަންގަވާފައެވެ. "އަހަރެން މި ގެނަސްދެނީ ހުރިހާ އެންމެން ޖޯޝުން ފުރިގެންދާނެ އުފާވެރި ޚަބަރެއް. އެއީ މިއަދު ކަލޭމެންނަށްޓަކައި ދާއޫދުގެފާނުގެ ރަށުން މާތް ސާހިބު މަސީހު އީސާގެފާނު އުފަންވެއްޖެ."
     މަރިޔަމްގެފާނު ވަޑާންކުރާ މީހެއްކަމަށްވާ ޔޫސުފާ ކާވެނި ކުރެއްވިއެވެ. ޒުވާން އުމުރުގައި އީސާގެފާނުވެސް ވަޑާން ކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވީ ނަޒާރަތުގައި ހުންނަވައެވެ.
     އުމުރުފުޅުން 30 އަހަރުގެ ކުރީގައި އެކަލޭގެފާނު ދީނީ ނަސޭހަތެއް ނުދެއްވައެވެ. އަދި މުއުޖިޒާތެއް ވެސް ނުދައްކަވައެވެ. މީހުންނަކަށް އެކަލޭގެފާނަކީ އެމީހަކަށް އެމީހުން ބަލަބަލާ ތިބި މަސީހާ ކަމެއް އޭރަކު ނޭނގެއެވެ.

     އީސާގެފާނުގެ އުމުރުފުޅުން 30 އަހަރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނު އެކަމަކާއިގެން ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވި  ކަންތައް ކުރައްވަން ފަށްޓަވައިފިއެވެ.  އެކަމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު ނަޒާރަތު ދޫކުރައްވައި ޔަހުޔާގެފާނު ގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.
     އޭރު ޔަހުޔާގެފާނު ދަނީ އެކަލޭގެފާނާ ބެހޭ ޚަބަރުތައް މީސްތަކުންނަށް އަންގަވަމުންނެވެ. އެ ގޮތުގެ މަތީން މީހުންތައް ޖޯޑަން ކޯރުގައި ފެންވަރުވައި ފާފަތަކުން ތައުބާ ކުރުވުމުގެ ރަމްޒީ ކަންތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.
     އީސާގެފާނު މުޅި އުމުރުގައިވެސް ފާފައެއް ނުކުރައްވައި ހުންނަވާމެ ޔަހުޔާގެފާނު އަރިހުން ފެންވެރުވުމަށް އެދި ވަޑައިގަތެވެ. ޔަހުޔާގެފާނު ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އެކަންތައް ކޮށް ދެއްވިއެވެ.
     އެކަލޭގެފާނު ފެންވަރާ ނިމިވަޑައިގެން ތެދުވެ ވަޑައިގެންނެވި ތަނާ އުޑުން އައި ކޮތަރެއް އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ތިރި ކޮށްފިއެވެ. އެއާއެކު މަތިން އައި އަޑެއް އިވިގެން ދިޔައެވެ. " މިއީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ "ދަރިފުޅު"* . މީނައާ މެދު އަހަރެން މި ވަނީ ރުހިގެން."
     (*ދަރިފުޅު މި ބަސް އެއީ ޚާއްސަ ކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ މި ފަދަ ގޮތަކަށް މާނަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.)
     އޭގެ ފަހުން އައި ދުވަސްތަކުގައި އީސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ އެކަހެރި ހިސާބަކަށެވެ. އެތަނުގައި އެކަލޭގެފާނު އަޅުކަން ކުރައްވައި ރޯދައަށް ހުންނެވިއެވެ. އޭރު ޝައިތާނާ އެކަލޭގެފާނަށް ވަސްވާސް ދެމުން ގެންދިޔައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ލައްވާ ފާފަ ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.   

ނުނިމޭ

No comments:

Post a Comment