May 22, 2011

އީސާގެފާނު ވަޑައިގެން ކުރެއްވީ ކޮން ކަންތަކެއް؟ (2(


ޝައިތާނާގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯއްދެވުމަށްފަހު އީސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ ޔަހުޔާގެފާނުގެ އަރިހަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަންނަވާތަން ފެނިވަޑައިގެން ޔަހުޔާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އެހެރަ ވަޑައިގަންނަވަނީ ދުނިޔޭގެ މީސްތަކުންގެ ފާފަތަކުން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް މާތްކަލާނގެ ފޮނުއްވި ކަންބަޅި!!!. މީނާގެ މައްޗަށް މަތިވެރި ރޫހުފުޅު ފޮނުއްވުނު. އަހަރެން އެތަން ދެކެ ހެކިވަން. އޭނާއަކީ މާތްކަލާނގެ ޚާއްސަ ކުރެއްވި ދަރިކަލުން."
  ޔަހުޔާގެފާނު އެކަލޭގެފާނަށް "މާތްކަލާނގެ ކަންބަޅީގެ" ނަމުން މުޚާތަބު ކުރެއްވީ އެކަލޭގެފަނަކީ މީސްތަކުންގެ ފާފަތަކުން މިންޖު ކުރެއްވުމަށް ގުރުބާނީ ކުރެވޭނެ ކަލޭގެފާނު ކަމަށްވާތީއެވެ.
     އޭގެފަހުން އީސާގެފާނު ދެން ކުރެއްވި ކަމަކީ އެކަލޭގެފާނުގެ ސަހާބީން ހޯއްދެވުމެވެ. އެކަލޭގެފާނު 12 ބޭކަލުން ޚިޔާރު ކުރެއްވިއެވެ. އެކަމަކު އެއަކީ މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ތިބި ބައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބަދުރުއާއި ޔޫހަންނާއަކީ މަސްވެރިންނެވެ. މެތިއު އަކީ ޓެކްސް ނަގާ މީހެކެވެ. އީސާގެފާނަކީ މަސީހާކަން އެނގުމުން  އެމީހުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލާފައި އެއްވެސް ވައުދެއް ފައިސާއެއް ފައިދާއެއް ނެތް ގޮތެއްގެ މަތީން  އެމީހުން އެކަލޭގެފާނާ ގުޅުނެވެ.  އެބޭކަލުންގެ ސާހިބާ ތިން އަހަރުވަންދެން ފައިމަގުގައި މުޅި އެކަރައިގައި ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުތަކުގައި އެބޭކަލުން ބައިވެރިވަމުން ދިޔައެވެ. މި ދުވަސްތަކުގައި އެބޭކަލުން ކުރައްވަން ޖެހޭ ކަންތައް ކުރުމަށް އެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުން ތަރުބިއްޔަތު ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނު އުޑަށް އުފުއްލެވުމުން އެ ބޭކަލުން ކުރައްވަން އެކަލޭގެފާނު ހަވާލު ކުރެއްވި މަސައްކަތް ޕުޅުތަކެވެ.

     އީސާގެފާނު ޔަހުޔާގެފާނު ފަދައިން ދީނީ ނަސޭހަތް ދެއްވަން ފެއްޓެވިއެވެ.
"ވަގުތު ޖެހިއްޖެ. މާތްކަލާނގެ ރަސްކަންފުޅު މިވަނީ އައިސްފައި؛ ތައުބާވޭ. ހެޔޮ ޚަބަރު އަޑުއަހާ." މިފަދަ ބަސްފުޅުތައް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.
އެކަލޭގެފާނު މާތްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް އަޅުކަމުގެ މަގާމުތަކުގައިއާއި ގޭގޭގައިއާއި މީހުން އެއްވާ ތަންތަނުގައިޔާއި ފަރުބަދަމަތީގައިއާއި ފެންފެންގަނޑުގެ އައްސޭރީގައި އިއްވަމުން  ވަޑައިގަތެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަޑުފުޅު އެހި މީހަކުނަމަ އެކަލޭގެފާނުގެ ވިސްނުންފުޅުގެ މަތިވެރިކަމާއި އަމުރުވެރިކަންފެނި އަންތަރީސްވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވީ ރަސޫލެއް ފަދައަކުންނެއް ނޫނެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް ވިދާޅުވަނީ މާތްކަލާނގެ ވަހީއެއް ފަދައިންނެވެ. އެހެނީ ހުރިހާ ރަސޫލުންވެސް ވިދާޅުވަނީ "މާތްކަލާނގެ ވަހީ ކުރެއްވީ" މިހެންނޭ އެހެންނޭ އެވެ. އެކަމަކު އީސާގެފާނު ވިދާޅުވަނީ. "އަހަރެން ކަލޭމެންގެ ގާތުގައި ބުނަން." މިފަދައިންނެވެ.

     ދުވަސްކޮޅަކުން އެކަލޭގެފާނު މީސްމީހުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެކިއެކި ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށް ދެއްވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ. މިކަންތައް އެކަލޭގެފާނު ކުރައްވަނީ ވިދާޅުވާ ބަސްފުޅަކުން ނުވަތަ ކުރައްވާ ކަމަކުންނެވެ. ޖުޒާމު ބަލި ޖެހިފައި ހުރިމީހަކު އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ ފައިންޕުޅުމައްޗަށް ވެއްޓި ދެންނެވިއެވެ. "ކަލޭގެފާނު ބޭނުންފުޅުނަމަ އަހަރެން މިކަމުން ސާފުތާހިރު ކޮށްދެއްވިދާނެ!"
     މިމީހާގެ އީމާންތެރިކަން ފެނިވަޑައިގެން އެކަލޭގެފާނު އެމީހާއަށް ހަމްދަރުދީވެވަޑައިގެން އޭނާގެ ގައިގައި އެކަލޭގެފާނު އަތްޕުޅު ޖައްސަވައި ވިދާޅުވިއެވެ. "ކަލޭ ސާފުތާހިރު ކުރާނަން. ސާފުވޭ!"  ހަމަ ވަގުތުން އޭނާގެ ބަލި ފަސޭހަވެއްޖެއެވެ
     ޖިންނި މޮޔަވުން ފަދަ ރޫހާނީ ބަލިތަކުގައި ތިބި މީހުންވެސް އެކަލޭގެފާނުގެ އަރިހަށް އައުމުން އެމީހުންނާ އަވަލާފައި ތިބޭ ޖިންނިތަކާއި ރޫހުތައް ފައްސަވައިލެއްވިއެވެ. ލޮލަށް ނުފެންނަ އަނދިރިމީހުންގެ ލޮލުގައި އަތްޕުޅު ޖައްސަވައި އެމީހުންނަށް ފެންނަގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވިއެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެކަލޭގެފާނު ފަސްފަހަތުން ހިނގަމުން ދިޔައެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެކަލޭގެފާނު މީސްމީހުންގެ ބަލިތައް ފަސޭހަކޮށްދެއްވައި ކިޔަވައި ދެއްވަން އަވަދި ނެތި އުޅުއްވި ވަރުން ފަރީއްކުޅުއްވާނެ ވަގުތެއް ވެސް ލިބިވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަހަރުވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ކަންތަކަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއްވައި މިކަންތަކުގައި އެކަލޭގެފާނު އުޅުއްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަމިއްލަފުޅު ފައިދާއަކަށް އެއްވެސް ފަހަރަކު އެކަލޭގެފާނު މުއުޖިޒާތެއް ނުދައްކަވައެވެ. އަދި މީހުންނަށް ހައިރާންކަމެއް ދިނުމަކަށް ވެސް އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރައްވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކުރެއްވި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެއްވީ މާތްކަލާނގެ ކުޅަދުންވަންތަކަން ދެއްކެވުމަށެވެ. އަދި ދެއްކެވީ މާތްކަލާނގެ މީސްތަކުން ދެކެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ މިންވަރެވެ.
     އެކަލޭގެފާނު ފަގީރު ނިކަމެތީންނަށް ލޯތްބާއި ދީލަތިކަމާއެކު އެހީތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "އަހަރެންގެ ގާތަށް އާދޭ.  ބުރަކަމެއް ދިމާވެފައިވާ މީހެއް ނަމަ އެ އެ ބުރަކަމެއް އަހަރެން ލުއިކޮށްދޭނަން." އެކަލޭގެފާނުގެ ގާތަށް އައި އެކަކުވެސް ހުސްއަތާ ފޮނުއްވާލައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

     އެއްފަހަރަކު ވާގި ނެތިފައޮތް މީހެއް އެކަލޭގެފާނުގެ ގާތަށް ގެނެވުނެވެ. އެމީހާ ގެނައީ ހަތަރުމީހުންވެގެން އަށިގަނޑަކަށް ލައިގެންނެވެ. އެމީހާއަށް ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ރޫހާނީގޮތުން ފަރުވާ ބޭނުންވާކަން އެކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެން ވިދާޅުވިއެވެ. "މަގޭ ދަރިފުޅާ. ކަލޭގެ ފާފަތައް ފުހެވިއްޖެ. "  އެތަނުގައި ތިބި ދީނީ މީހުން ހިތަށް އެރިއެވެ. "މި ކަލޭގެ މިހެން މި ބުނީ ކީއްވެ؟ އޭނާ ދީނުން ބޭރުވެއްޖެ!! މީސްމީހުންގެ ފާފަ ފުއްސެވުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވަނީ މާތްކަލާނގެއަށް އެކަނި."
     އެމީހުން ހިތަށް އެރި އެއްޗެހިތައް އީސާގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެހެން އެވިދާޅުވީ އޭނާގެ ބަލި ފަސޭހަވުމުން އެކަލޭގެފާނު ދީނުން ބޭރުނުވާކަމާއި ފާފަ ފުއްސެވުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެކަލޭގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެން ވާކަން އެމީހުންނަށް ދެއްކެވުމަށެވެ.  "އަހަރެން ކަލެއަށް އަންގަން. ތެދުވެ  އަށިގަނޑު ހިފައިގެން ގެޔަށް ދޭ. " އެމީހާ ވަގުތުން އެތަނުން ތެދުވެގެން ގެޔަށް ހިނގައްޖެއެވެ.

     އެ ކަންތަކާހެދި ޔަހޫދީންގެ އެކަލޭގެފާނާ މެދު ދެކޮޅުވެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ މަގުބޫލުކަން މަތިވަމުން ދާން ފެށުމުން އެމީހުން ހަސަދަވެރިވާން ފަށައިފިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ފާފަވެރިންނާ ގުޅިގެން އުޅުއްވާތީ އެމީހުން އެކަމަށް ފާޑު ކިޔަމުން ދިޔައެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންނާ ގުޅިވަޑައިގެން އުޅުއްވީ އެފަދަ މީހުން އިސްލާހު ކުރެއްވުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިސްރާއީލުންގެ ބަންދު ދުވަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނު މީހެއްގެ ބަލިފަސޭހަ ކުރެއްވި ކަމުގެ މަސްއަލަ ބޮޑުކޮށްގެން އެމީހުން އެކަލޭގެފާނަށް މަސްއަލަ ޖައްސަން އުޅެން ފަށައިފިއެވެ. އެކަލޭގެފާނަށް މިކަންތައް އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ބޭނުންފުޅުވި ނަމަ މަރުވެފައިވާ މީސްމީހުން ދިރުއްވުމުގެ ބާރުފުޅުގެ ބޭނުން ކުރައްވައިގެން ވެސް އެމީހުން އެކުރަން އުޅުނު ކަންތަކުން އެކަލޭގެފާނަށް އެ އަދާވާތްތެރީންގެ ބާރު ކަނޑުއްވާލައްވައި ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެންނެވެން އޮތެވެ. އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު އެކަމެއް ނުކުރެއްވިއެވެ. އެކަލެގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް އެންގެވީ އެމީހުންގެ އަދާވާތްތެރީން ދެކެ ލޯބިވުމަށާއި އެމީހުންނަށްޓަކައި ހެޔޮދުއާ ކޮށް ދިނުމަށެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަދާވާތްތެރީންނާ މެދު ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތުން އެކަލޭގެފާނު އެބޭކަލުންނަށް ނަމޫނާ ދެއްކެވިއެވެ.

އެދުވަސްވަރަކީ ޔަހޫދީންނަށް މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާ ދުވަސްވަރެއް ނޫނެވެ. އޭރު އެމީހުންގެ މައްޗަށް އަމުރު ހިންގަމުން ގެންދިޔައީ ރޯމަނުންނެވެ. އޭރު އެމީހުން ރޯމަނުންގެ ވެރިކަން ވައްޓާލެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެއް ވެއްޖެ ވެސް މެއެވެ. އީސާގެފާނު 5000 މީހުންނަށް އެންމެ ދެރޮށްޓާއި ދެ މަހުން ކާން ދެއްވިތަން ފެނުމުން އެމީހުން އެކަލޭގެފާނު ގޮވައިގެން ރަސްގެފާނުގެ އަރިހަށް ގަދަކަމުން ގެންދަން އުޅުނެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނުގެ މީހުން މިހެން ގިނަވާން ފަށައިފިނަމަ އެމީހުން ބަލިކޮށްނުލެވޭނެކަން އެމީހުންނަށް އެނގޭތީއެވެ. އެހެނީ އެކަލޭގެފާނުގެ ކުރައްވަނީ ރޫހާނީ ރަސްކަމެއް ވީމައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅު މީސްތަކުންގެ މައްޗަށް ހިންގަވަނީ  ޖުރޫސަލަމަކުން ނޫންވީމައެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަމުރުފުޅު ހިނގަނީ މީސްތަކުންގެ ހިތާއި ސިކުނޑީގައިވީމައެވެ. އެމީހުންނަށް އެކަލޭގެފާނަކީ އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ހަތިޔާރަކަށް ނުހެދޭނެކަން އެނގޭތީ ވަރަށް ގިނަބަޔަކު އެކަލޭގެފާނާ ދެކޮޅުވެރިވެ އަދާވާތްތެރި ވެއްޖެއެވެ. އީސާގެފާނު މީހުންގެ ރުހުން ހޯއްދަވާކަށް ނޫޅުއްވައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ކިޔަމަންތެރިވަނީ މާތްކަލާނގެއަށް އެކަންޏެވެ.

     އީސާގެފާނު ތައުބާގެެ ހިނެއިން ހިނެއުމުގެ  ދެއަހަރާބައި ވީފަހުން އެކަލޭގެފާނުގެ އަދާވާތްތެރީންގެ ދެކޮޅުވެރިކަމާއި ނުރައްކާތެރިކަން ގަދަވެއްޖެއެވެ. އެއްދުވަހަކު އެކަލޭގެފާނުގެ 12 އަސްހާބީން ކުރެން އެއްސެވިއެވެ.  "މީހުން ބުނެ އުޅޭ ގޮތުގައި އިންސާނާގެ ދަރިކަލުންނަކީ ކާކު؟" އެމީހުން ދެންނެވިއެވެ. މީހުން ހީކުރަނީ އެއީ ނިކަން މަތިވެރި ރަސޫލެއް ކަމަށް. އެމީހުން ހީކުރަނީ ކުރީގައި އެީ ކުރީގައި އުޅުނު ކޮންމެވެސް ރަސޫލަކުކަމަށް އެކަލޭގެފާނަކު އަލުން ދުނިޔެއަށް  އަންނާނެ ކަމަށް."
     އީސާގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. "ތިހެންވީއިރު އަހަރެން މީކާކު؟" ޕީޓަރ ވަގުތުން ޖަވާބު ދެންނެވިއެވެ. "ކަލޭގެފާނަކީ މަސީހާ. ދިރިދެމިވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާނގެ ދަރިކަލުން!" އީސާގެފާނު ފީޓަރުގެ މި ޖަވާބަށްޓަކައި އޭނާއަށް ބަރަކާތް ލެއްވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޕީޓަރަށް އެމ މައުލޫމާތު އަންގަވައި ދެއްވީ މާތްކަލާނގެ ކަމަށެވެ. އޭނާ މި ހަގީގަތް ހާމަ ކުރުމަށް ފައްޅިއެއް ގާއިމު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ފައްޅި ހަލާކު ކޮށްލެވޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ނުވާނެ ކަމަށެވެ.
     ދެން އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންނަށް ވިދާޅުވީ ތިމަން ކަލޭގެފާނު ޖެރޫސަލަމަށް ދާންވީ ދުވަސް އަތުވެއްޖެ ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި ތިމަންކަލޭގެފާނު ކުށްވެރިކޮށް ދީނުގެ އިމާމުން ތިމަންކަލާނގެ މަރާލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ތިންވަނައަށްވާ ދުވަހު އަލުން ދުނިޔެއަށް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެކަލޭގެފާނު ނުހަނު ލޯބިފުޅުވާ އަސްހާބީންނަށް މިވާހަކަފުޅު އަޑު އިވުމުން ވަރަށް ކަންބޮޑުވިއެވެ. ޕީޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ. " "އުޑު ތިޔަކަންތަކަށް ހުރަސް އަޅުއްވާށި! ނޫން ސާހިބާ، ތިހެން ކަލޭގެފާނާ މެދަކު ނުވާނެ." އެކަމަކު އެކަލޭގެފާނު ބަދުރަށް މަނާ ކުރެއްވިއެވެ. އަދިވިދާޅުވީ އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަ ނުވާނެކަމަށް ބަދުރުގާތު ބުނެދިނީ ޝައިތާނާ ކަމަށެވެ. އެހެނީ އެކަލޭގެފާނު ސަލީބުގައި މަރުވުމަށް މާތްކަލާނގެ އިރާދަދަފުޅުގައި ވާކަން އެކަލޭގެފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ. އެއީ މީސްތަކުންގެ ފާފައިގެ ކައްފާރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކުރެވޭ ގުރުބާނީއެއްގެ ގޮތުން ކަމެވެ. އެ ސަލީބަށް އެކަލޭގެފާނު ވަޑައިގަތުމަށް ހުރައްއަޅަނީ ޝައިތާނާއެވެ. ދެން އީސާގެފާނު އެ އަސްހާބުންނަށް ވިދާޅުވީ އެމީހުންވެސް އެގޮތުން ސަލީބަށް އެރުވެން ތައްޔާރުގައި ތިބުމަށެވެ. އެއީ އެމީހުންވެސް ތިބެންވާނީ އެކަލޭގެފާނަށްޓަކައި މަރުވުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ވާތީއެވެ. އީސާގެފާނު އެހެން ވިދާޅުވުމުން އަސްހާބީން އެކަލޭގެފާނާއެކު ތިއްބަވަން ޖެހިލުންވިއެވެ. އެހެނީ އެމީހުންވެސް މަރުވާން ތައްޔާރުވެ ތިބޭށޭ އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވީތީއެވެ. އެކަމަކު އެބޭކަލުން އެކަލޭގެފާނު ދޫކޮށްފައެއް ނުދިޔައެވެ. އަދި އޭގެ ހަމަސް ފަހުން އެމީހުން އެކަލޭގެފާނާއެކު ޖެރޫސަލަމަށް ދިޔައެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނު އަވަހާރަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ތަނެވެ.

     އެއީ ބަހާރު މޫސުމެެވެ. އެދުވަސްވަރު ދުރުންނާއި ކާރީން ޔަހޫދީން އެމީހުންގެ އަހަރީ އީދު ކަމަށްވާ "މިންޖުވުމުގެ އީދު" ފާހަގަކުރަން ޖަރޫސަލަމަށް އަންނަމުން ދިޔައެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު އީދުވެސް މެއެވެ. މި އީދު ފާހަގަ ކުރެވެނީ މިސްރުގެ ބިމުން އެމީހުން މޫސާގެފާނު މެދުވެރިވެ ވަޑައިގެން ސަލާމަތް ކުރެއްވުމުގެ މުނާސަބާއެވެ. އެހެންވެ އީސާގެފާނާއި އެކަލޭގެފާނުގެ އަސްހާބީންވެސް މި އީދުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ދުނިޔޭގައި ހުންނެވި އެންމެ ފަހު ހަފްތާގައި ކަންތައް ވެގެން ދިޔަ ގޮތް އިންޖީލުގެ ހަތަރު ފޮތްކޮޅުގައި ތަފްސީލުކޮށް ލިޔެވިފައި އެވަނީއެވެ. މިތަނުގައި މި ހާމަ ކުރެވެނީ އެކަމުގެ ވަރަށް ކުރު ސުރުޚީއެކެވެ.

      "އެއްދުވަހަކު އާދީއްތަ ދުވަހެއްގައި އެކަލޭގެފާނު ހިމާރެއްގެ މަތީގައި ޖަރޫސަލަމަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   އޭގެ އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއްގެ ކުރީގައި ޒަކަރިއްޔާގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ބަސްފުޅެއްގައި ވެއެވެ. " އުފާކުރޭ، ޒިއޯންގެ އަންހެން ދަރިޔާ! އުފަލުން ހަޅޭއްލަވާ. އޭ ޖެރޫސަލަމްގެ އަންހެންދަރިޔާ!  އެއޮތް ވަޑައިގަންނަވަނީ ކަލޭގެ ރަސްގެފާނު ކާމިޔާބީ އާއި ފަތަހައިގައި، ހިތްތިރިކަމާއެކު ހިމާރެއްގެ މައްޗަށް އަރާވަޑައިގެން، އެންމެ ދެެރަ ކުޑަ ހިމާރެއްގެ މަތީގައި."
     އެކަލޭގެފާނު ޖެރޫސަލަމަށް ވަޑައިގެން މާތްކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުމުގެ މަގާމު ކަމަށްވާ ގެކޮޅުގައި ގަނެވިއްކާ އުޅުނު މީހުން ދުރައްލައްވައި އެތަން ތާހިރު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަޅުކަމަށް އަންނަ މީހުން  ލޫޓުވައި ފޭރޭމީހުން ބޭރު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދީނީ ދަންނަ ބޭކަލުންގެ އިސްމީހުން އީމާންތެރިކަން ކުޑަކަމާއެކު  މީހުންނަށް އޮޅުވާލައި ނުބައިކޮށް ދީން ކިޔަވައިދޭތީ އެކަން ކުށްވެރި ކުރެއްވިއެވެ. އެމީހުންގެ މުނާފިގުކަމާއި ދެފުށްދެގޮތްކަމާ މެދު ކޯފާވެ ނުރުހުން ފާޅު ކުރެއްވިއެވެ. އަދި އަދާވާތްތެރީން އެ ގެކޮޅު އެއްކޮށް ތަޅާލާނެ ވާހަކައާއި އެއީ އެމީހުންގެ ފާފައިގެ ސަޒާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނު މަތިވެރި ބާރުފުޅަކާ ޖަލާލަތާއެކު އުޑުން ފައިބާ ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ހުރިހާ ގައުމެއްގެ މީހުންނާމެދު އެކަލޭގެފާނު ޝަރީއަތް ހިންގަވައި އިންސާފު ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެއްބަޔަކު އެކަލޭގެފާނާއެކު މާތްކަލާނގެ ހަޒްރަތަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި އަނެއް ބަޔަކަށް ދާއިމީ އަޒާބު ދެއްވާނެ ކަމަށް އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.  

Mar 20, 2011

އީސާގެފާނު ވަޑައިގެން ކުރެއްވީ ކޮން ކަންތަކެއް؟


*އަލްފާ*

ރަހުމަތްތެރީންނޭވެ! މި އާދެވުނީ އީސާއީ ދީނުގެ އެންމެ މުހިންމު ބައިތަކާ ހަމަޔަށެވެ. އީސާގެފާނަކީ ކޮން ބޭކަލެއް ކަން މާތްކަލާނގެއާއި އިންސާނާ އާ އެކަލޭގެފާނާ ދެމެދު އޮތީ ކޮން ގުޅުމެއްތޯ ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.

ފުރަތަމަ އަޅުގަނޑު ލިޔެލާ ހިތްވަނީ އެކަލޭގެފާނާ ބެހޭ ވަރަށް ރީތި ތާރީޚީ ވާހަކައެކެވެ. މިއީ އިންޖީލުގެ 4 ފޮތްކޮޅުގައި ހިމެނިފައިވާ ވާހަކައެކެވެ.

      އެއް ދުވަހަކު ޖިބުރީލްގެފާނު ވަޑައިގެން ބިކުރުވެރި މަރިޔަމްގެފާނު ގާތު ވިދާޅުވިއެވެ.  "ކަނބުލޭގެ އަށް ފިރިހެން ދަރި އަކު ލިބޭނެއެވެ. އެ ކުއްޖާގެ ނަމަކަށް ވާނީ އީސާ އެވެ. އެކުއްޖާ އަކީ އެންމެ މަތީފަރާތުގެ ދަރިކަލުންގެ ގޮތުގައި ބުނެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނީ އަބަދަށްޓަކައި ދެމިހުންނަވާނެ ރަސްގެފާނެވެ."
    މިއީ އޭގެ 700 އަހަރުގެ ކުރީގައި ނަބީ އީސާއިއާ ވިދާޅުވި ބަސްފުޅު ހަގީގަކަށް ވުމެވެ. އެކަލޭގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. "ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ބަލިވެ އިނދެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވިހާނެ."
     އެ ވިދާޅުވި ދަރިކަލުން އުފަންވީ ޖަރޫސަލަމްގެ ކާރީގައިވާ ކުޑަ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ބެތެލަހަމްގައެވެ. އެ އަވަށަކީ އޭގެ 1000 އަހަރުގެ ކުރީގައި ދާއޫދުގެފާނު އުފަންވެ ވަޑައިގެންނެވި އަވަށްވެސް މެއެވެ.
     އީސާގެފާނު އުފަންވާނެ ރަށަކާ ބެހޭގޮތުން އޭގެ 700 އަހަރުގެ ކުރީގައި އުޅުއްވި ނަބީބޭކަލެއް ކަމުގައިވާ މައިކާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިހެންނެވެ. " އޭ ބެތުލަހަމް އެފްރެތާތު. ޖޫދާގެ ގަބީލާގައ ކުޑައީ ކޮން ބައެއް. ތިޔަ ބައިމީހުންގެ ތެރޭން އިސްރާއީލުގެ ވެރިޔާ އަންނާނެ. އޭނާގެ ފެށުން އޮތީ އިހުޒަމާނުގެ މުސްކުޅިންނާ ގުޅިފައި."
     އެ ދަރިކަލުން އުފަންވީ ވަގުތު މަލާއިކަތަކު ވަނީ ބަކަރި ބަލަހަށްޓާ ބަޔަކަށް އެކަން އަންގަވާފައެވެ. "އަހަރެން މި ގެނަސްދެނީ ހުރިހާ އެންމެން ޖޯޝުން ފުރިގެންދާނެ އުފާވެރި ޚަބަރެއް. އެއީ މިއަދު ކަލޭމެންނަށްޓަކައި ދާއޫދުގެފާނުގެ ރަށުން މާތް ސާހިބު މަސީހު އީސާގެފާނު އުފަންވެއްޖެ."
     މަރިޔަމްގެފާނު ވަޑާންކުރާ މީހެއްކަމަށްވާ ޔޫސުފާ ކާވެނި ކުރެއްވިއެވެ. ޒުވާން އުމުރުގައި އީސާގެފާނުވެސް ވަޑާން ކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭގެފާނު ބޮޑުފުޅުވީ ނަޒާރަތުގައި ހުންނަވައެވެ.
     އުމުރުފުޅުން 30 އަހަރުގެ ކުރީގައި އެކަލޭގެފާނު ދީނީ ނަސޭހަތެއް ނުދެއްވައެވެ. އަދި މުއުޖިޒާތެއް ވެސް ނުދައްކަވައެވެ. މީހުންނަކަށް އެކަލޭގެފާނަކީ އެމީހަކަށް އެމީހުން ބަލަބަލާ ތިބި މަސީހާ ކަމެއް އޭރަކު ނޭނގެއެވެ.

     އީސާގެފާނުގެ އުމުރުފުޅުން 30 އަހަރުފުޅުގައި އެކަލޭގެފާނު އެކަމަކާއިގެން ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެންނެވި  ކަންތައް ކުރައްވަން ފަށްޓަވައިފިއެވެ.  އެކަމަށްޓަކައި އެކަލޭގެފާނު ނަޒާރަތު ދޫކުރައްވައި ޔަހުޔާގެފާނު ގާތަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.
     އޭރު ޔަހުޔާގެފާނު ދަނީ އެކަލޭގެފާނާ ބެހޭ ޚަބަރުތައް މީސްތަކުންނަށް އަންގަވަމުންނެވެ. އެ ގޮތުގެ މަތީން މީހުންތައް ޖޯޑަން ކޯރުގައި ފެންވަރުވައި ފާފަތަކުން ތައުބާ ކުރުވުމުގެ ރަމްޒީ ކަންތައް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ.
     އީސާގެފާނު މުޅި އުމުރުގައިވެސް ފާފައެއް ނުކުރައްވައި ހުންނަވާމެ ޔަހުޔާގެފާނު އަރިހުން ފެންވެރުވުމަށް އެދި ވަޑައިގަތެވެ. ޔަހުޔާގެފާނު ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އެކަންތައް ކޮށް ދެއްވިއެވެ.
     އެކަލޭގެފާނު ފެންވަރާ ނިމިވަޑައިގެން ތެދުވެ ވަޑައިގެންނެވި ތަނާ އުޑުން އައި ކޮތަރެއް އެކަލޭގެފާނުގެ މައްޗަށް ތިރި ކޮށްފިއެވެ. އެއާއެކު މަތިން އައި އަޑެއް އިވިގެން ދިޔައެވެ. " މިއީ އަހަރެންގެ ލޯބިވާ "ދަރިފުޅު"* . މީނައާ މެދު އަހަރެން މި ވަނީ ރުހިގެން."
     (*ދަރިފުޅު މި ބަސް އެއީ ޚާއްސަ ކުރެވޭ ފަރާތް ނުވަތަ މި ފަދަ ގޮތަކަށް މާނަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.)
     އޭގެ ފަހުން އައި ދުވަސްތަކުގައި އީސާގެފާނު ވަޑައިގެންނެވީ އެކަހެރި ހިސާބަކަށެވެ. އެތަނުގައި އެކަލޭގެފާނު އަޅުކަން ކުރައްވައި ރޯދައަށް ހުންނެވިއެވެ. އޭރު ޝައިތާނާ އެކަލޭގެފާނަށް ވަސްވާސް ދެމުން ގެންދިޔައެވެ. އެކަލޭގެފާނު ލައްވާ ފާފަ ކުރުވަން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.   

ނުނިމޭ

Feb 23, 2011

ރަސޫލުބޭކަލުންނާއި މަލާއިކަތުން

 *އަލްފާ*

މީސްތަކުންނަށް ތެދު މަގު ދެއްކެވުމަށް މާތްކަލާނގެ ނަބީބޭކަލުން ފޮނުއްވި ކަމަށް އީސާއީން ގަބޫލު ކުރެއެވެ. މީސްތަކުން އެމީހުންގެ ކިބައިގައިވާ ފާފަތަކުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެމީހުން ރޫހާނީ ބަސްފުޅުތަކަށް ބީރު ވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން މާތްކަލާނގެ އަންގަވާ އެންގެވުންތަކުގެ އަޑު އަހާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ތައުބާވެ އެކަލާނގެ ކިބަފުޅުން މައާފަށް އެދި ދެންނެވުމުން މާފު ދެއްވި ބައެއް މީހުނަށް މާތްކަލާނގެ ބަސްފުޅު ވަހީ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން އެފަދަ މީހުން ނަބީންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުއްވާ ފައި ވެއެވެ. 


    ނަބީންނާ ބެހޭގޮތުން އަހަރެމެންނަށް އެނގޭ ކަންތައް އޮޅުންފިލަނީ ކީރިތި ބައިބަލްއިންނެވެ.  އެ ފޮތުގައި މާތްކަލާނގެ ފޮނުއްވި އެތައް ރަސޫލުންނަކާއި އެބޭކަލުންނަށް އެންގެވި އެންގެވުންތައް ލިޔެވިފައި ވެއެވެ. ބައިބަލްގައި ނަންގަނެވިފައިވާ ރަސޫލުންނާއި ނަބީންގެ ތެރޭގައި، އިބްރާހިމް، މޫސާ، ހާރޫން، މިރިއަމް (މޫސާގެފާނުގެ ކޮއްކޯފުޅު) ނޭތަން، ސާމިއުލް، ދާއޫދު، އަލީޔާސް، އެލީޝާ، އީސާއިއާ، ޔަރަމައިއާ، ޔޫނުސް، ޔާއުލް، ޑެނިއެލް، ޔަހުޔާ، ހިމެނެއެވެ. ޔަހުޔާއަކީ އީސާގެފާނު ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީގައި އެންމެ ފަހުން ފޮނުވުނު ނަބީއެވެ.


     މާތްކަލާނގެ މިތުރު ކަމަށްވާ އިބްރާހިމްގެފާނަކީ އީމާންވި މީސްތަކުންގެ ބަފައިކަލުންނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ އަޖޫޒު އުމުރުފުޅުގައި ސާރާގެ ބަނޑުފުޅުން ދަރިކަލަކު ދެއްވިއެވެ. އެއީއިސްހާގުގެފާނެވެ. މާތްކަލާނގެ އަމުރުފުޅަށް ކިޔަމަންގަތުމަށްޓަކައި އިބްރާހިމްގެފާނު އިސްހާގުގެފާނު ގުރުބާން ކުރައްވަން ތައްޔާރު ކުރެއްވިއެވެ. އެވަގުތު މާތްކަލާނގެ އެ ދަރިފުޅުގެ ބަދަލުގައި ގުރުބާން ކުރާނެ ފުއްލާއެއް މަތި ކުރެއްވިއެވެ. 


     މާތްކަލާނގެ އިބްރާހިމްގެފާނަށް އެންގެވީ އެ ދަރިކަލުންގެ ދަރިކޮޅުން ދުނިޔޭގެ މީސްތަކުންނަށް ދިންނެވުމާއި ބަރަކާތް ދުނިޔެމައްޗަށް ފޮނުއްވާނެ ކަމުގައެވެ. އެ ވައުދުފުޅު ފުރިހަމަވީ އިސްހާގުގެފާނުގެ ދަރިކޮޅުން އީސާގެފާނު ވަޑައިގަތުމުންނެވެ.
     އީސާގެފާނުގެ ފަހުން ޔޫހަންނާ އާއި ބަދުރާއި އަދި ޕައުލް ނަބީންގެ ގޮތުގައި ފޮނުއްވާފައި ވެއެވެ. އެބޭކަލުން އުނގަންނައި ދެއްވީ މާތްކަލާނގެ ބަސްފުޅެވެ. އަދި އީސާގެފާނަށް އީމާންވުމަށެވެ.

     އެނގިފައިވާގޮތުގައި މާތްކަލާނގެ ފޮނުއްވި އެންމެ ފަހުގެ ނަބީންނަކީ އެއީއެވެ. އެހެނަސް ފުޅާ މާނައެއްގައި ބަލާނަމަ، މާތްކަލާނގެ ބަސްފުޅު އޭގެ ތެދު ގޮތުގައި މީސްތަކުންނަށް އަންގައިދޭ މީހަކީ ނަބީއެއް ކަމަށް ބުނެވިދާނެއެވެ. 


     ނަބީންނާ ބެހޭގޮތުން އީސާއީން ދެކޭ ގޮތާ އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުން ދެކޭގޮތާދެމެދު ފަރަގު ތަކެއް ހުރެދާނެއެވެ. 

1.   ހުރިހާ ރަސޫލުންނާއި ނަބީންގެ ނަންތައް އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

2.   އެނގިފައިވާ ހުރިހާ ނަބީންނެއްވެސް އައިސްފައިވަނީ މާތްކަލާނގެ މިތުރު ކަމުގައިވާ އިބްރާހިމްގެފާނުގެ ދަރިކަލުން އިސްހާގުގެފާނުގެ ދަރިފަސްކޮޅުންނެވެ. 

3.   ރަސޫލުން ފޮނުއްވުނީ 2000 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައެވެ. 

4.   ފޮނުއްވުނު ހުރިހާ ރަސޫލުންނެއް ފޮނުވިފައިވަނީ ޖަރޫސަލަމްގެ ބިމަށެވެ. އެ ގައުމަކީ މާތްކަލާނގެ ޚާއްސަ ކުރެއްވި މީހުން ކަމުގައި ވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެކަލާނގެ ބަސްފުޅު އެމީހުންނަށް އޮޅުންފިލުއްވައި ދެއްވުމަށް އެ ބިމަށް ނަބީންނާ ރަސޫލުން ފޮނުއްވިއެވެ.

5.   ރަސޫލުންނާއި ނަބީންނަކީ ފާފައިން އެއްކިބާވެފައިވާ ބައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ އެބޭކަލުންގެ އީމާންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ސާލިހުންގެ ގޮތުގައި ލެއްވުނު ބޭކަލުންނެވެ.
6.   ރަސޫލުންނާއި ނަބީންނަކީ މީސްތަކުންގެ ތެރޭން އެކި ފަންތިއަށް ނިސްބަތް ވާ ބައެކެވެ. މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންނާއި، އިލްމުވެރިންނާއި، ނުކިޔަވާ ތިބި މީހުންނާއި މުސްކުޅިންނާއި ޒުވާނުންނެވެ.

7.   ބައެއް ނަބީން/ރަސޫލުން ފޮތެއް ނުލިއުއްވައެވެ. ޔަހުޔާގެފާނާއި އަލްޔަސައު ފޮތެއް ނުލިއުއްވައެވެ. މޫސާގެފާނާއި ދާއޫދުގެފާނާއި އިސައިއާއާއި، ޔޫހަންނާއާއި ޕައުލް މާތްކަލާނގެ ބަސްފުޅުތައް ލިޔެ އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމަޔަށް ގެނަސް ދިނެވެ. 

8.   މާތްކަލާނގެ ބަސްފުޅު މީސްތަކުންނާ ހަމަޔަށް ފޮނުއްވީ ތަފާތު ގޮތްގޮތުންނެވެ. ބައެއް މީހުނަށް އެކަލާނގެ ބަސްފުޅު ސީދާ ވަޙީ ކުރެއްވިއެވެ. އަނެއް ބަޔަކަށް އެ ބަސްފުޅުތައް އެންގެވީ މަލާއިކަތުން މެދުވެރި ކުރައްވައެވެ.  އަނެއް ބަޔަކަށް އިލްހާމު ކުރައްވައިގެންނެވެ. ނުވަތަ ހުވަފެނުންނެވެ. ޝައްކެއް ނެތްގޮތުގައި ބައެއްގެ ހިތްތަކަކަށް ސިކުނޑިތަކަށް ވެސް އެކަލާނގެ އެންގެވުންތައް އަންގަވާފައިވެއެވެ. އެފަދަ އެންގެވުންތައް އެންގެވުނު މީހުންނަށް އެއީ މާތްކަލާނގެ އެމީހުންނަށް އެންގެވި ކަމެއް ކަމާ މެދަކު ޝައްކެއް ނުކުރެވެއެވެ.

9.   ބައެއް ނަބީ ރަސޫލުންނަށް މުއުޖިޒާތްތައް ދެއްވިއެވެ. އެއީ މާތްކަލާނގެ އެންގެވި އެންގެވުންތައް މީސްތަކުންނަށް ތެދުކަން ސާބިތު ކޮށް ދެއްވުމަށެވެ. މޫސާގެފާނަށާއި އެލިޔަޝައު އަށާއި ބަދުރަށް މުއުޖިޒާތް ދެއްވިއެވެ. ޔަހުޔާގެފާނަކަށް މުއުޖިޒާތެއް ނުދެއްވައެވެ.
އީސާގެފާނު ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީގައި އައި ނަބީން މީސްތަކުންނަށް މާތްކަލާނގެ އަކީ ކޮބައިކަން އަދި އެކަލާނގެއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ ބަޔަކަށް ހުރި އަޒާބާއި ފާފަތަކާ ދުރުހެލިވެ އެކަލާނގެ ކިބަފުޅުން މައާފަށް އެދޭ މީހުންނަށް ދެއްވާނެ ނިއުމަތްތަކުގެ ވާހަކަ އަންގާފައި ވެއެވެ.
     މާތްކަލާނގެ އަމުރުތަކާއި ގަވާއިދުތަކެއް ދެއްވި ހަމަ އެކަނި ނަބީބޭކަލަކީ މޫސާގެފާނެވެ. އެކަލާނގެ އިސްރާއީލުގެ މީހުންނަށް ވަރަށް ގިނަ އަމުރުފުޅުތައް ކުރެއްވިއެވެ. މޫސާގެފާނު އެންގެވި އަމުރުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށް މީސްތަކުންނަށް އެންގެވުނު ނަމަވެސް އެ އަމުރުފުޅުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށް މީސްތަކުންނަކަށް ނުކުޅެދުނެވެ. އެހެނީ އެއީ މާތްކަލާނގެ ކީރިތި އަމުރުފުޅު ތަކެކެވެ. މި އަމުރުފުޅުތަކަށް ތަބާ ނުވެވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ފާފައިގެ ބޮޑުކަން އެމީހުނަށް ފެނިގެން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން ފާފައިން ސަލާމަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތަކަށް އެމީހުން ބޭނުން ޖެހުނެވެ.
     ނަބީން އެންގެވި އެންމެ މުހިންމު އެންގެވުމަކީ މީސްތަކުން ފާފައިން ސަލާމަތް ކޮށްދެއްވާނެ ބޭކަލަކު އެކަލާނގެ ފޮނުއްވާނެ ކަމެވެ. އީސާގެފާނުގެ ވާހަކަތައް ލިޔާއިރު އެކަލޭގެފާނާ ބެހޭގޮތުން ފަތްފުށްތަކުގައި ލިޔެވިފައިވާ ހައިރާން ކުރުވަނި އެތައް ވާހަކަތަކެއް ހުރި ކަމުގައި ލިޔަން އެބަ ޖެހެއެވެ.

     މަލާއިކަތުން
     ކީރިތި ބައިބަލްގައި މަލާއިކަތުންނާ ބެހޭ އެތައް ވާހަކަތަކެއް ލިޔެވިފައިވެއެވެ. އެއީ މާތްކަލާނގެ އުފައްދަވާފައިވާ ޚާއްސަ މަޚުލޫގުން ތަކެއް ކަން އެނގެން އެބައޮތެވެ. އެއީ ނަބީންނާއި ރަސޫލުންނަށް މާތްކަލާނގެ އަންގަވާ އެންގެވުންތަކާއިގެން ފޮނުއްވޭ ބައެއް ވެސް މެއެވެ. މަލާއިކަތުން އިންސާނުންގެ ސިފައިގައި ވަޑައިގެން އިބްރާހިމްގެފާނާއި މޫސާގެފާނާއި އަދި އެނޫން ބައެއް ބޭކަލުންނާ ވެސް ބައްދަކުރެއްވިއެވެ. ކީރިތި ބައިބަލްގައި ނަންގަނެވިފައިވަނީ ދެ މަލާއިކަތުންގެ ނަންފުޅެވެ. އެއީ މީކާއިލް އާއި ޖިބްރީލް އެވެ. މަރިޔަމްގެފާނަށް އީސާއޭ ކިޔާ ދަރިކަލަކު ދެއްވާނެކަމުގެ ޚަބަރު ގެނަސް ދެއްވީ ޖިބްރީލް އެވެ.

މަލާއިކަތުންނާއި ޝައިތާނާ

މާތްކަލާނގެ އަށް ކިޔަމަންތެރިވި ކީރިތި މަލާއިކަތުންގެ ވާހަކަ ކީރިތި ބައިބަލްގައި ވެއެވެ. އަދި އެނޫން ރޫހާނީ ފަރާތްތަކެއްގެ ވާހަކަވެސް ވެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި މާތްކަލާނގެއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި ފަރާތްތަކެއް ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި ރޫހުތައް ހިމެނެނީ މާތްކަލާނގެ އަދުއްވުންގެ ގޮތުގައެވެ. މި ނުބައި ރޫހުތަކުގެ އިސް ފަރާތަކީ ޝައިތާނާ ނުވަތަ ލައުނަތް ލެއްވި އިބްލީސް އެވެ.

      ވަރަށް ގިނަ އީސާއީން ގަބޫލު ކުރަނީ ޝައިތާނާއަކީ ރަނގަޅު ރޫހެއްގެ ގޮތުގައި އުފެއްދެވި ފަރާތެއް ކަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާތްކަލާނގެއާ މެދު ބޮޑާވެ ދެކޮޅުވެރި ވެގަތުމުގެ ސަބަބުން އުޑުގެ ކީރިތި މަގާމުފުޅުން ވެއްޓުނީއެވެ. އެ ރޫހުތައް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ މާތްކަލާނގެ ފުރިހަމ ގޮތުގައި ބިންމަތީގައި އުފެއްދެވި އުފެއްދެވުންތައް ހަލާކު ކޮށްލުމަށެވެ. އަދަނުގެ ބަގީޗާގައި އާދަމުގެފާނާއި ހައްވާގެފާނަށް ވަސްވާސް ދިނީ ޝައިތާނާ ނުވަތަ އިބިލީހެވެ. އޭރުން ފެށިގެން އޭގެ މަސައްކަތަކީ މީސްތަކުން މާތްކަލާނގެއާ ދެކޮޅުވެރި ވެރިކޮށް ނުކިޔަމަންތެރި ކުރުވުމެވެ. 

     އިބްލީސް އީސާގެފާނަށް ވަސްވާސްދީ މާތްކަލާނގެއާ ދެކޮޅުވެރި ކުރުވުމަށް  ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ.
     ޝައިތާނާއަކީ ބާރުގަދަ ފަރާތެއް ނަމަވެސް އެއަކީ މާތްކަލާނގެއަށް ވުރެން ގަދަ ފަރާތެއް ނޫނެވެ. އޭތިވެސް ވަނީ މާތްކަލާނގެ ބާރުފުޅުގެ ދަށުގައެވެ.
      އީސާއީން ޝައިތާނާ ދެކެ ބިރުގަންނާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އެހެނީ އީސާގެފާނު އަހަރުމެންނަށް ދެއްވި ބާރުފުޅުގެ އެހީގައި ޝައިތާނާގެ ބާރުގެ ދަށު ނުވެ އޭގެ ވަސްވާސްތަކާ ކުރިމަތި ލުމުގެ ކުޅަދާނަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

     އިސާހިތަކު މާތްކަލާނގެ ޝައިތާނާ މި ބިމުން ފައްސަވާލައްވައި ދާއިމަށް ނަރަކައަށް އެއްލަވާނެއެވެ.

Jan 30, 2011

ފާފައަކީ ކޮބާ؟

*އަލްފާ*
     ރަހުމަތްތެރީންނެވެ. މިއަދު އަޅުގަނޑު މި ގަސްތު ކުރަނީ ފާފައަކީ ކޮބައިކަން ކުރުގޮތަކަށް ހާމަ ކުރުމަށެވެ. ފާފައަކީ ހަމަ އެކަނި ވައްކަން ކުރުން ޒިނޭ ކުރުން ރާބޮއި މަސްތުވުން ނުވަތަ މީހުން މެރުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ފާފައަކީ މާތްކަލާނގެއާ ވަކިވެގަތުމެވެ. އެއީ މާތްކަލާނގެ ކީރިތި އަމުރުފުޅާ ދުރުވެ ގަތުމެވެ.

     ފާފައަކީ ނުބައި ކަމެއް ކޮށްލުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. ބޮޑާކަމާއި ހަސަދަވެރިކަމާއި ނަފުރަތާއި ވަހުޝީ ޚިޔާލު ތަކަކީވެސް ހަމަ ފާފަ އެވެ. އީސާގެފާނު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި މާތްކަލާނގެ ކުރެއްވި އެންމެ ގަދަ ދެ އަމުރުފުޅަކީ އެކަލާނގެ އަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ލޯބި ވުމާއި އަވަށްޓެރިޔާއާމެދު ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސާ އެއްފަދައިން ލޯބިވުމެވެ.

     މިއީ މާތްކަލާނގެ ކުރެއްވި އެންމެ ގަދަ ދެ އަމުރުފުޅު ކަމަށްވާއިރު އެކަލާނގެއާ މެދު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލޯބި ނުވެވޭނަމަ، އަދި އަނެކާއާ މެދު އަމިއްލަ ނަފްސާ އެއްވަރަށް ލޯބި ނުވެވޭނަމަ، އެކުރެވެނީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެކެވެ.
     މި އަމުރުފުޅާ އެއްގޮތަށް އެކަކަށްވެސް އެބަ އަމަލު ކުރެވޭހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ދުނިޔެ މައްޗަށް ފޮނުވުނު ފާފައެއް ނުވާ ހަމަ އެކަނި ފަރާތް ކަމުގައިވާ އީސާގެފާނު ފިޔަވައި އެހެން އެކަކަށް ވެސް މި ކަމެއް ފުރިހަމައެއް ނުކުރެވެއެވެ. އެކަލޭގެފާނު އެ ހުރިހާ ކަމެއް އެކަލާނގެ އެދިވޮޑިގަންނަވާ ފަދައިން ފުރިހަމައަށް ކުރެއްވިއެވެ. އެކަލޭނގެފާނު އަމުުރު ކުރެއްވިއެވެ. ތިޔަ ބައި މީހުންވެސް ވާން ޖެހޭނީ ފުރިހަމަ ބަޔަކަށެވެ. އެހެނީ އުޑުގައިވާ ކަލޭމެންގެ ބައްޕާފުޅަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ކަލާނގެ އެވެ. (މެތިއު 5:48) 

     އެކަމަކު އަހަރުމެން ފާފަވެރިން ހިތް ފުރެންދެން ނުބައި ނުލަފާކަން ހުރެގެން މާތްކަލާނގެ އަމުރު ކުރައްވާފަދަ ސާފު ސީދާ ބަޔަކަށް ވާނީ ކިހިނެއްހެއްޔެވެ؟
     ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް މޮޅެތި ނަސޭހަތްތަކާއި ސިއްހަތާ ބެހޭ މައުލޫމާތުން ކުރާނީ ކީތް ހެއްޔެވެ؟ އޭނާއަށް ބޭނުންވާނީ ކަމުގެ އިލްމު ލިބިފައި ހުރި ޑޮކްޓަރެއްގެ ފަރުވާއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ފާފަތަކުން ފޯވެފައި ހުރި މީހަކަށް ބޭނުންވާނީ ރޫހާނީ ޑޮކްޓަރެއްގެ ފަރުވާއެވެ. އޭނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑިއަށް އެ ބަލިން ފަސޭހަވާނެ ހިތްވަރާއި ބާރު ހޯދައިގަނެވޭނެ ފަދަ މަގެއް ފަހި ކުރުމަށެވެ.

     ޝައްކެއް ނެތް ގޮތުގައި އަހަރުމެން އެންމެނަށް ވެސް އަހަރުމެންގެ ފާފަތަކުން ސަލާމަތް ކޮށްދީ އެކަލާނގެ ދަރީން ކަމުގައި ވުމަށް އެހީތެރިވާނެ ފަރާތަކަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ. މާތްކަލާނގެ އެކަލާނގެ މަތިވެރި އޯގާވަންތަ ކަމުން އަހަރުމެން އިންސާނުންނަށް ދުނިޔޭގެ ފާފަތަކުން ސަލާމަތްކަން ދެއްވުމަށް ފޮނުއްވި އެހީތެރިޔާ އާ ބެހޭ ވާހަކަ ފަހުން ލިއުމަށް ގަސްތު ކުރަމެވެ.

Jan 23, 2011

އިންސާނާއަކީ ކާކު؟

*އަލްފާ*
ރަހުމަތްތެރީންނޭވެ. ކުރުގޮތަކަށް މާތްކަލާނގެއަކީ ކޮބައިކަން އީސާއީން ގަބޫލު ކުރާގޮތް  ކުރީގައި ގެނަސްދީފައި ވާނެއެވެ. ހަމަ އެގޮތަށް އެމީހުން އިންސާނާ އާ ބެހޭ ގޮތުން ދެކޭ ގޮތް ވެސް ކުރު ގޮތަކަށް ގެނަސް ދޭނަމެވެ. އިންސާނާއަކީ ކާކު ކަން އެނގުމަކީ ވެސް ކަލާނގެއަކީ ކޮބައިކަން އެނގުންހާ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ދެކިގެންނެވެ.
     އިންސާނާ އަކީ ކާކުކަން އަންގައިދެނީ ކީރިތި ބައިބަލް އިންނެވެ. ބައިބަލްގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފޮތުގައި ލިޔެވިގެންވާ ގޮތުގައި މާތްކަލާނގެ އުޑާއި ބިން އުފައްދަވާފައި ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ޖަނަވާރު އުފެއްދެވުމަށްފަހު ދެން އުފެއްދެވީ އިންސާނާއެވެ. އިންސާނާ އުފެއްދެވީ އެކަލާގެ ސޫރަ ފުޅާ ވައްތަރު ކޮށެވެ. އެކަލާނގެ އިންސާނާ އުފެއްދެވީ ވިސްނައި ދެނެގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ސިކުނޑިއަކާ އެކުގައެވެ.  އެއީ އޭނާ ހެވާއި ނުބައި ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމަށެވެ.  އަދި ހެޔޮ ކަންތައް ކުރުމަށް އިޚްތިޔާރު ލިބޭނެ ފަދައިންނެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު ބަސް ބުނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން ލިބިފައިވާ ދުލަކާއި،  އަނެކާ އާ   ގުޅުވައިދޭނެ ރޫހާނިއްޔަތެއް ދެއްވާފައެވެ.
     މިހެންކަމުން އިންސާނާ ވަނީ ހުރިހާ މަޚްލޫގުންގެ ތެރޭން އެންމެ މަތިވެރި މަޚްލޫގު ކަމުގައި ހިމެނިފައެވެ. އެހެނީ އޭނާއަށް  ވަނީ މާތްކަލާނގެއާ ގުޅުން އުފެއްދޭނެގޮތް މެދުވެރި ވެފައެވެ.
     އިންސާނާއަކީ ކަލެއް ނޫނެވެ. އެހެނެއް ކަމަކު އިންސާނާއަކީ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި މާތްކަލާނގެ ޚިދުމަތުގައި ބިންމަތީގައި ލެއްވި އެކަލާނގެ ދަރީންނެވެ. އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް ފޮނުއްވި އިރަކު އެއްވެސް ކުށެއް ފާފައެއް ނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އޭނާ އެކަލާނގެ އެންގެވި އެންގެވުމަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތަކެއް ނުކުރިއެވެ. އޭނާ ބަސް ނޭހި އެވެ. އެކަލާނގެއަށް އުރެދިއްޖެއެވެ. ދެއްވި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފައި އެކަލާނގެ އަށް ކިޔަމަންތެރިވެ އަޅުކަން ކުރުން ދޫކޮށްލިއެވެ.
     ބައިބަލްގެ ޖެނެސިސްގެ ތިންވަނަ ޗެޕްޓަރގައި ވާ ގޮތުގައި އާދަމްގެފާނާއި ހައްވާގެފާނު ބަގީޗާގައި ހުރި ގަހަކުން މަނާ ކުރެވުނު މޭވާ ފަރީއްކުޅުއްވައިފި އެވެ. މާތްކަލާނގެ އަންގަވާފައިވަނީ އެ މޭވާ އެ ބޭކަލުން ފަރިއްކުޅުއްވައިފި ނަމަ މަރުވެދާނެ ކަމަށެވެ.
     އެކަމަކު ޝައިތާނާ ހަރުފައެއްގެ ގޮތުގައި ބަގީޗާއަށް ވަދެ ހައްވާގެފާނަށް ވަސްވާސް ދީގެން އެ މޭވާ އެ ކަމަނާ ލައްވައި ފަރިއްކުޅުއްވައިފި އެވެ. ދެން ހައްވާގެފާނު އާދަމްގެފާނަށް ވެސް އެމޭވާ ދެއްވައިގެން އެ ކަލޭގެފާނުވެސް ފަރިއްކުޅުއްވައިފިއެވެ.
     އެއީ އިންސާނާ ކުރި ފުރަތަމަ ކުށެވެ. އެކަން ހިމެނުނީ އިންސާނާ މާތްކަލާނގެއާ ވެގަތް ދެކޮޅުވެރި ކަމަކަށެވެ. މިހެން ކަމުން އިންސާނާ ވެގަތީ މާތްކަލާނގެއަށް ދޫ ނުކުރާ މަޚްލޫގަކަށެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ އިންސާނާ ދެކެ މާތްކަލާނގެ ކޯފާވެ ވޮޑިގަންނަވައި ސުވަރުގޭގެ ބަގީޗާއިން ބޭރު ކުރައްވައި ދުނިޔޭގެ އުނދަގުލާއި ވޭން ތަހައްމަލު ކުރަން ފޮނުއްވާ ލެއްވުމެވެ.
     އެއަށްވުރެން ވެސް ދެރަ ކަމަކީ އިންސާނާއާ މާތްކަލާނގެއާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިއުމެވެ.
     ކުރީގައި އިންސާނާއަކީ ކުށެއްނެތް ސާފު ސީދާ މީހެކެވެ. އޭރު އެކަލާނގެއާ ގުޅުން އުފެދިފައި އޮތީ އެހެންވީމައެވެ. ފަހުން އޭނާ ބަދަލުވެ އެހެން މަޚްލޫގަކަށްވީ އެވެ. ނުތާހިރު ވީއެވެ. އެހެންވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާ އާ މާތްކަލާނގެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިޔައީއެވެ.
     އިންސާނާ ކުރި ފުރަތަމަ ފާފައާ މެދު އަހަރުމެން އެހާ ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ސަބަބަކީ މިއެވެ. އިންސާނާގެ ތަބީއަތް ބަދަލު ވުމުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ކިބައިގައިވާ ހެޔޮކަންތައް ކުރުމުގެ ތަބީއަތް ބަދަލުވެގެން ދިޔައީއެވެ. އިންސާނާއަށް ހެވާއި ނުބައި އެނގޭ އިރުވެެސް ނުބައިކަންތަކާ ދިމާއަށް ދެވެނީ އެހެންވީމައެވެ. ނުލަފާ ކަމަކީ ނުރަނގަޅު ކަމެއްކަން އެނގޭއިރުވެސް އިންސާނާ އެ ކުރަނީ ނުބައި ކަންތަކެވެ. ޖެހިލުމެއްވެސް ނެތިއެވެ. ދޮގު ހެދުމަކީ ގޯހެއްކަން ވެސް އިންސާނާ ދަނެއެވެ. އެކަމަކު އިޚްތިޔާރެއް ނެތި ވެސް ހަދާލެވެނީ ދޮގެކެވެ. މިގޮތުގެ މަތީން އިންސާނާ ވަނީ މާތްކަލާނގެ ރުހިވޮޑި ނުގަންނަވާ ކަންކަމުގެ އަޅަކަށް ވެފައެވެ.
     ކުއްޖާ އުފަންވާއިރު އެއީ އެއްވެސް ކުށެއް ފާފައެއް ނެތް ކުއްޖެއް ކަމުގައި ބެލެވިފައި ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ ނުބައި ނުލަފާކަން އެކުއްޖާގެ ކިބައިން ފާޅުވާން ފަށައެވެ.
     ދާއޫދުގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. ތިމަންކަލޭގެފާނު ދުނިޔެއަށް އައިސްފައި ވަނީ ނިކަމެތި ގޮތުގައެވެ. މަންމަގެ ބަނޑުން ތިމަންކަލޭގެފާނު އުފަންވީ ފާފައިގެ ތެރެއަށެވެ.
     އިންސާނާއަކީ ފާފަވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ޚުދު އިންސާނާވެސް މިވަނީ އެއްބަސް ވާން ޖެހިފައެވެ.
     އިންސާނާގެ ހިތުގައިވަނީ އޮޅުވާލުންތަކާއި މަކަރުވެރިކަމެވެ. ނުސާފު ކަމެވެ. އެ ހިތުގެ އެންމެ ފުނަށް ވަނީ ނުސާފުކަން ފެތުރިފައެވެ.
     އީސާގެފާނު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ނުލަފާ ޚިޔާލުތަކާއި ފާހިޝްކަންތައް ކުރުމާއި ވައްކަން ކުރުމާއި މީހުން މެރުމާއި ޒިނޭކުރުމާއި މަކަރު ހެދުމާއިި ވިޔާނުދާކަންތައް ކުރުމާއި އޮޅުވާލުމާއި ލަދުހުތުރުކަންތައް ކުރުމާއި ހަސަދަ ވެރިވުމާއި ލަނޑު ދިނުމާއި ބޮޑާވެގަތުމާއި މޮޔަކަންތައް ކުރުން އަންނަނީ އިންސާނާގެ އެތެރޭން ކަމަށެވެ. ނުވަތަ އިންސާނާގެ ނަފުސުގައި އެކުލެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.  މިބަސްފުޅު މާރކް 7:21 ގައި ތަފުސީލުކޮށް ލިޔެވިފައި ވެއެވެ.
     އިންސާނާގެ ހިތް ރަނގަޅަށް ދެނެވޮޑިގަންނަވާ ކަލާނގެ ވަހީކުރައްވާފައި ވަނީ  އެއްވެސް އިންސާނަކީ ސާފު ސީދާ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެފަދަ އެކަކުވެސް ނެތްކަމަށެވެ.   ރޯމަން 3:10 ބައްލަވާށެވެ.
     އެހެންނަމަވެސް އިންސާނާއަށް ވުރެން މަތިވެރި އެކަކު ވެއެވެ. އެވާހަކަ ފަހުން ލިޔާނަމެވެ.
     ނިކަން ބައްލަވާށެވެ! އިންސާނާ މިވަނީ ކޮންފަދަ ހިތާމަވެރި ހާލަތަކަށް ވެއްޓިފައި ތޯއެވެ؟
އޭނާގެ ނުކިޔަމަންތެރި ކަމުގެ ސަބަބުން މާތްކަލާނގެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ކެނޑިގެން ގޮަސްފައެވެ. އޭނާ މިވަނީ ބަލަހަށްޓާނެ ފަރާތެއް ނެތް ކަންބަޅި ބަކަރިއެއް ހަނަފަސް ސަހަރާއެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައިވާ ފަދައިން ހަތަރު އުދަރެސް ފެނުޖެހިފައެވެ. މާތްކަލާނގެ ދަރިއެއް ފަދައިން އުފެއްދެވި އިންސާނާ މިވަނީ އެކަލާނގެއާ އަދާވާތްތެރި ވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ މިވަނީ ޝައިތާނާގެ އަޅަކަށް ވެފައެވެ.
     މާތްކަލާނގެ މަގުގައި ހިނގައި ނުގަނެވޭ ނަމަ އޭނާ އެވަނީ ފާފައިގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައެވެ.  މާތްކަލާނގެ އާދަމުގެފާނަށް ވަހީ ކުރެއްވި ފަދައިން އޭނާގެ ރޫހާއި ނަފްސު އެ ވަނީ މަރުވެފައެވެ.