Dec 5, 2010

ބައްޕަގެ ސިޓީ

ބައްޕަގެ ސިޓީ

ދަރިފުޅާއެވެ!
ކަލޭ ފަހަރުގައި އަހަރެން ނުދަނެފާނެއެވެ. އެކަމަކު ކަލެއާ ބެހޭ ހުރިހާ އެއްޗެއް އަހަންނަށް އެނގެއެވެ.
ކަލޭ އިށީންނަ ވަގުތާއި ތެދުވާ ވަގުތުތައް އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ. ކަލޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަހަރެން ރަނގަޅަށް ދަންނަމެއެވެ. ކަލޭގެ ބޮލުގައި ހުރި އިސްތަށީގެ އަދަދުވެސް އަހަންނަށް އެނގެއެވެ. އެހެނީ ކަލޭ އުފައްދާފައިވަނީ  އަހަރެންގެ ސޫރައިގަކަމުންނެވެ. ކަލޭ ދިރިއުޅެނީ އަހަރެންގެ އެތެރެހަށީގައިއެވެ. އެހެނީ ކަލެއަކީ އަހަރެންގެ އުފަން ދަރިއެކެވެ.
      އަހަރެން ކަލޭ ދަންނަނީ ކަލޭ އުފަންވުމުގެވެސް ކުރިންނެވެ. ކާއިނާތުގައި ދިރުން އުފެއްދި ޕުލޭނުގައިވެސް ކަލޭ ހިމެނީމެވެ. ކަލޭ އުފަންވީ އޮޅުމަކުން ނޫނެވެ. އެހެނީ ކަލޭގެ ހަޔާތުގެ ހުރިހާ ދުވަހެއް ވަނީ އަހަރެންގެ ފޮތުގައި ލިޔެވިފައެވެ. ކަލޭ އުފަންވާނެ ވަގުތާއި ކަލޭ އުޅޭނެތަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ. ކަލޭ އުފަންވީ ބިރުގަންނަހާ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައެވެ. ކަލޭގެ މަންމަގެ ބަނޑުތެރޭގައި ކަލޭ ގަރުބަ ގެންނެވީ އަހަރެންނެވެ.
އަހަރެން ނުދަންނަ މީހުން އަހަރެންނާ ބެހޭގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫނެވެ. އަހަރެން ރުޅިއައިސްގެން ދުރަކަށް ނުދަމެވެ. އަހަރެންގެ ފަރާތުން ފެންނާނީ ލޯބީގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ސިފަތަކެވެ. ހިތް އެދެނީ ހިތްފުރެންދެން ލޯބި ދިނުމަށެވެ. އެހެނީ ކަލެއަކީ އަހަރެންގެ ދަރިފުޅުވީމައެވެ. އަހަރެން މިއީ ކަލޭގެ ބައްޕަ ވީމައެވެ.
ބިމުގައިވާ ކަލޭގެ ބައްޕައަށް ނުކޮށްދެވޭނެ ކަންތައް އަހަރެން ކަލެއަށް ހުށަހަޅަމެވެ.  އެހެނީ އަހަރެން މިއީ އެންމެ ފުރިހަމަ ބައްޕަ ވީމައެވެ.
ކަލެއަށް ލިބޭ އެންމެ ރަނގަޅު ހަދިޔާ ދެނީ އަހަރެންގެ އަތުންނެވެ. އެހެނީ ކަލެއަށް ރިޒްގު ދީ ބޭނުންކަންތައް ކޮށްދެނީ އަހަރެން ވީމައެވެ. ކަލޭގެ މުސްތަގްބަލް އަހަރެން ރާވައިފައި ވަނީ އުންމީދުން ފުރިގެންނެވެ. އެހެނީ އަހަރެން ކަލޭ ދެކެވަނީ ދާއިމީ ލޯބި ކަމުންނެވެ. އަހަރެން ކަލެއާ މެދު ކުރާ ފިކުރުތައް ގޮނޑުދޮށުގައިވާ ދޮންވެލި ފުއްތައްފަދައިން ގުނާ އަދަދު ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަހަރެން އުފަލުން ލަވަ ކިޔާ ހަދަމެވެ. ކަލެއަށް ރަނގަޅުގޮތް މެދުވެރި ކޮށް ދިނުން ހުއްޓައެއްނުލާނަމެވެ. އެހެނީ ކަލެއަކީ އަހަރެންގެ ޚަޒާނާއެއްފަދަ އަގުބޮޑު މިލްކެކެވެ. ބޭނުންވަނީ ހިތާ ފުރާނައިގައި ކަލޭ ހިމެނުމަށެވެ.
އަހަރެންގެ ހިތް އެދެނީ ކަލެއަށް  މަތިވެރި އަދި އަންތަރީސް ވާވަރުގެ ތަންތަންދެއްކުމަށެވެ. ކަލޭގެ ހިތުގެ އަޑީން އަހަރެން ހޯދަން އުޅެފިނަމަ އަހަރެން ފެންނާނެއެވެ. އަހަރެންގެ ކިބައިން އުފާހޯދާށެވެ. އަހަރެން ކަލޭގެ ހިތުގެ އެދުން ފުރިހަމަ ކޮށް ދޭނަމެވެ. އެހެނީ ކަލޭގެ ބޭނުންތައް އުފެއްދީވެސް އަހަރެން ވީމައެވެ. ކަލޭ ހިތަށްވެސް ނުގެނެވޭހާ ގިނަ ކަންތައް ކޮށް ދިނުމުގެ ކުޅަދާނަކަން އަހަރެންގެ ކިބައިގައި ވެއެވެ. ކަލެއަށް ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބޭނީ ވެސް އަހަރެންގެ ކިބައިންނެވެ. އެހެނީ ކަލޭގެ ހިތް ހަލާކުވާއިރު އަހަރެން ކަލޭގެ ގާތުގައި ވާތީއެވެ.
ބަކަރި ބަލަހަށްޓާ މީހާ ކުޑަ ކަންބަޅިއެއް އުރާލާހެން އަހަރެންގެ މެއާ ގާތްކޮށް ކަލޭ ބޮޑިކޮށް އުރާނަމެވެ. އެއްދުވަހަކުން ކަލޭގެ ހުރިހާ ކަރުނައެއް އަހަރެން ފުހެލަ ދޭނަމެވެ. އަދި ކަލެއަށް  މި ދުނިޔެ މަތީގައި އުފުލަން ޖެހުނު ހުރިހާ ވޭނެއް ފިލުވައި ދޭނަމެވެ.
އަހަރެން ދަރިއެއްގެ ލަގަބުދީފައިވާ އީސާ އާ އެއް ފަދައިން އަހަރެން ކަލޭ ދެކެ ލޯބި ވަމެވެ. އެހެނީ އީސާ އަކީ އަހަރެންގެ ފަރާތުން ފޮނުވި ލޯބީގެހަދިޔާއެކެވެ.  އޭނާ ވަނީ އަހަރެން ސިފައާއި ސޫރައިގައެވެ. އޭނާ އެއައީ، ކަލެއާއެކު އަހަރެން ވާ ކަމާއި އަހަރެންނަކީ  ކަލެއާ ދެކޮޅުވެރިއެއް ނޫން ކަން  ބުނެ ދިނުމަށެވެ. އަދި ކަލޭގެ ފާފަތައް އަހަރެން ގުނަމުން ނުދާ ވާހަކަ ވެސް ބުނެ ދިނުމަށެވެ.
އީސާ މަރުވީ އަހަރެންގެ ގާތަށް ކަލެއަށް އާދެވޭނެ ގޮތް މެދުވެރި ކުރުމަށެވެ. އޭނާ މަރުވުން އެއީ ކަލޭ ދެކެ އަހަރެން ލޯބިވާ މިންވަރު ދައްކާދޭ އެންމެ މަތިވެރި ހެއްކެވެ. އަހަރެން ލޯބިވާ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގުރުބާން ކޮށްލީ ކަލޭގެ ލޯތްބަށް ޓަކައެވެ.
ކަލެއަށް  އަހަރެންގެ ދަރިފުޅު އީސާގެނަސްދިން ހަދިޔާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ކަލެއަށް އެ ލިބުނީ އަހަރެންގެ ލޯތްބެވެ. އަހަރެންގެ ލޯބި ކަލެއާ ވަކިކުރެވޭ އެއްވެސް ބާރެއް ނުވާނެއެވެ.
ދަރިފުޅާއެވެ! ގެއަށް އަންނާށެވެ. ކަލޭ ދުވަހަކުވެސް ދެކެފައި ނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު ޖާފަތެއް އުޑުގައި ބާއްވައި ދޭނަމެވެ. އަހަރެންގެ ސުވާލަކީ ކަލޭ އަހަރެންގެ ދަރިއަކަށް ވާނަންހޭ އެވެ.
އަހަރެން އިންތިޒާރު ކުރާނަމެވެ.
ދަރިފުޅުދެކެ ލޯބިވާ ބައްޕަ.


No comments:

Post a Comment