Jan 9, 2011

މުސްލިމަކީ ކޮބާ؟

     އިސްލާމްއާއި މުސްލިމް އަކީ ތަފާތު ދެ ބަހެކެވެ. މިއީ ގިނަބަޔަކަށް އަރާފައި އޮންނަ އޮޅުމެކެވެ.
މިސާލަކަށް ބަލަމާށެވެ. އިސްލާމް ދީނުގައި އޮންނަނީ 5 ރުކުނެވެ. މިއީ އެންމެންވެސް ދަންނަ ކަމެކެވެ.

އެއީ:-

 1.  ޝަހާދަތް ކިޔުން، ﷲ ނޫން ކަލަކު ނުވާކަމަށާއި މުހަންމަދުގެފާނަކީ އެކަލާނގެ ރަސޫލާ ކަމަށް ހެކިވުމެވެ.

2. ނަމާދު ގާއިމު ކުރުން. ކިޔާއެއްޗެއް ނޭނގުނަސް އަރަބި ބަހުން ހުންނަ އެއްޗެހިތަކެއް ކިޔައިގެން ދުވާލަކު 5 ނަމާދު ކުރުން.

3. ޒަކާތް ދިނުން.

4. އަހަރަކު 29 ނުވަތަ 30 ދުވަހު ރޯދަމަހު ރޯދައަށް ހުރުން.

5. ކުޅަދާނަވެގެންވާ މީހާ އުމުރުން އެއް ފަހަރު ހައްޖަށް ދިއުން.

 މިއީ އިސްލާމުން ކުރަން ޖެހިފައި އޮންނަ ކަންކަމެވެ. ބޯލަނބަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި ގާނޫނުތަކެވެ. މިކަންތައް ކުރުމުން ސުވަރުގެއަކަށް ދެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެވިފައިވެއެވެ. އެ ސުވަރުގޭގައި މާތްކަލާނގެ ވޮޑިގެންވާނެކަމަކަށް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. މިކަންތައް ނުކޮށްފިއްޔާ ދާން ޖެހެނީ ނަރަކައަށެވެ.
     ދެރަކަމަކީ މީގެ ތެރޭން ގިނަ ގަވާއިދަކީ މުހަންމަދުގެފާނު އަވަހާރަ ވުމުގެ އެތައް ދިހަ އަހަރެއް ނުވަތަ އެތައް ގަރުނެއްގެ ފަހުން އެކުލަވާލެވުނު ގަވާއިދު ތަކެއް ކަމަށްވާތީއެވެ.

    މުސްލިމްގެ މާނައަކީ މީހެއްގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެއްކައުވަންތަ މާތްކަލާނގެއަށް ބޯލަނބައި ކިޔަމަންވުމެވެ.
އިންސާނުން އުފައްދަވާފައިވަނީ މާތްކަލާނގެ ޝަޚުސިއްޔަތާ އެއް ސިފައެއްގައި ކަމަށް މުސްލިމުން އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ގަބޫލު ކުރެއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އިންސާނުންގެ ސިފައަކީ މާތްކަލާނގެ ސިފަފުޅެކޭ އެއް ނޫނެވެ. މާތްކަލާނގެއަކީ ވަކި ސޫރައެއްގައި ވޮޑިގެންވާ ކަލެއް ނޫނެވެ. އެކަލާނގެ ނެތުމުގެ ތެރޭން އާލަމްތައް އުފެއްދަވާފައި އަހަރުމެން އިންސާނުން މި ސޫރައިގައި އުފެއްދެވީ އެކަލާނގެ އުފާފުޅަށްޓަކައެވެ. އަހަރުމެން ކުރި އެއްވެސް ކަމަކުންނެއް ނޫނެވެ.
ހަގީގީ މުސްލިމުންނަކީ މާތްކަލާނގެ ހަޒްރަތަށް ސުވަރުގެއަށް ދާން އެދޭ މީހުންނެވެ.

ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށް ވުމަށްވެސް 5 ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

1.   އެއީ އެއްކައުވަންތަ ﷲއަށް އީމާންވުން. އެކަލާނގެ ދުނިޔެއާއި ދުނިޔޭގައިވާހައި އެއްޗެއް، ޖައްވު، މާއްދާ، ހަކަތަ، ވަގުތު އުފެއްދެވީ އެކަލާނގެ "ބަސްފުޅު" މެދުވެރިކޮށް ކަމެވެ.
އެކަލާނގެއަކީ ހަށިގަނޑެއްގައި ވޮޑިގެންވާ ކަލެއްކަމަކަށް ހީކުރާނެ ތަނެއް ނެތެވެ. އެހެނީ އެކަލާނގެއީ ރޫހާނީ ފަރާތެކެވެ. އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރާއިރު ކުރަންވާނީ އެކަލާނގެ ވަކި ސިފަފުޅެއްގައި ވާކަމަކަށް ދެކެގެންނެއް ނޫނެވެ. އެހެނީ އެކަލާނގެއަކީ މުތުލަގު ރޫހު ފުޅެކެވެ.
މާތްކަލާނގެ ދުނިޔެ އުފައްދެވުމަށްފަހު ދުނިޔެއަށް ވަޑައި ނުގެންނެވޭނެ ކަމަށް ހީކުރުމަކީ ކުށް ހީއެކެވެ. އެކަލާނގެ ބޭނުންފުޅު އިރަކު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގެން ބޭނުންފުޅުތަނެއްގައި އުޅުއްވޭނެއެވެ. ބަސްފުޅުން އުފެއްދެވި ތަނަކަށް ބަސްފުޅު ބޭނުންވެ ވޮޑިގަތް ހިނދަކު ވަޑައިގެން ވޮޑިގެންނެވި ދާނެއެވެ. އެހެނީ މާތް ރޫހުފުޅަކީ އެކަލާނގެއަށް ނިސްބަތްވާ ރޫހުފުޅެކެވެ.

2.   ރޫހާނީ ފަރާތްތަކެއް ވާކަން ގަބޫލު ކުރުން. އެއީ މަލާއިކަތުންނާއި ޖިންނި ޝައިތާނުން ވާކަން ގަބޫލު ކުރުމެވެ. ތެދުވެރި މުސްލިމެއް ނަމަ ޝައިތާނާ ވާކަމާއި އޭގެ ބާރު އެކުލެވޭކަންވެސް ގަބޫލު ކުރާނެއެވެ. ޝައިތާނާއަކަށް ވެސް ހަށިގަނޑެއް ނުވެއެވެ. އެކަލާނގެ އޭނާ އުފައްދަވާފައިވަނީ އެކަލާނގެ ސިފަފުޅަކު ނޫނެވެ.  ޝައިތާނާ އަކީ މާތްކަލާނގެއާ އަދާވާތްތެރި ވެފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އޭގެ މަސައްކަތަކީ ﷲ އުފެއްދެވި އެއްޗެއްސަށް ގެއްލުން ދީ އޮޅުވާލައި ލަނޑުދީ ހެދުމެވެ. މާތްކަލާނގެ ލޯބިވެ ވޮޑިގަންނަވާ އިންސާނާއާއި އެހެނިހެންތަކެތި ނައްތާލުމެވެ.
ޝައިތާނާ ދޮގެއް ހަދާނަމަ ހަދާނީ އޭގެ ބަހުރުވައިންނެވެ. ޝައިތާނާ އިންސާނުން ފާފައިގެ ޝިކާރައަކަށް ހަދައެވެ. ފެށުނީއްސުރެން އޭގެ ކަމަކީ އިންސާނާ ފާފަވެރިކޮށް ކުށްވެރި ކުރުމެވެ. އަދި އިންސާނާގެ ފާފަތައް ފުނި ޖައްސައި މާތްކަލާނގެ ހަޒުރަތަށް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

3.   ރަނގަޅު މުސްލިމެއް ނަމަ މާތްކަލާނގެ ރަސޫލު ބޭކަލުން ފޮނުއްވި ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާނެއެވެ. ރަސޫލުންނަކީ ތެދުވެރި ބައެއް ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާނެއެވެ. އެތައް ނަބީންނެއް ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަލާއިކަތުން ތިމަން ބޭކަލުންނަށް ތައުބާވުމަށް އެންގެވި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ ބަސްފުޅުތައް ވާނީ ތެދު ބަސްފުޅު ތަކަކަށެވެ. އެނޫން ގޮތަކަށް ގަބޫލު ކުރުމަކީ މޮޔަ ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަމެކެވެ. މި ނަބީން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ކުށެއް ނެތް ނަބީއްޔަކު އަންނާނެއެވެ.
ނަބީއްޔަކު ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ވާނެ ގޮތެއް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް ތަބާވާ ބަޔަކަށް ވާނެ ގޮތެއް  ދާނެތަނެއް ނޭނގެޔޭ ވިދާޅުވާނަމަ އެ ބަސްފުޅު ވެސް ވާނީ ތެދަކަށެވެ.

4.   ރަނގަޅު މުސްލިމުން ފޮތްތަކަށް އީމާންވާނެއެވެ. ތައުރާތަކީ މޫސާގެފާނު ގެންނެވި ފޮތެކެވެ. އެއީ އީސާގެފާނުގެ 1500 އަހަރު ކުރީގެ ފޮތެކެވެ. ޒަބޫރަކީ ދާއޫދުގެފާނަށް ނިސްބަތްވާ ފޮތެކެވެ. އެއީ 700 ބީސީގައި ލިޔެވުނު ފޮތެކެވެ. މި ފޮތްތައް ލިޔެވިފައިވަނީ ހިބްރޫ ބަހުންނެވެ. އިންޖީލު ލިޔެވުނީ އީސާގެފާނު އުޑަށް އުފުއްލެވިތާ 50 ނުވަތަ އެއަށްވުރެން ގިނަ އަހަރުފަހުންނެވެ. މިފޮތްތައް މުހަންމަދުގެފާނު އަވަހާރަވީތާ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ފަހުން އަރަބި ބަހުން ލިޔެވުނެވެ.
މި ހުރިހާ ފޮތަކުން ވެސް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މީން ކޮންމެ ބޭކަލަކު ވެސް އަންގަވަނީ މާތްކަލާނގެއަށް އީމާންވުމަށެވެ. އިބްރާހިމްގެފާނަކީ މިތުރެއް ކަމުގައި މާތްކަލާނގެ ލެއްވީ އެކަލޭގެފާނު އެކަލާނގެއަށް އީމާންވާތީއެވެ. 

5.   ރަނގަޅު މުސްލިމުން ގިޔާމަތް ދުވަހަށް އީމާންވެއެވެ. މާތްކަލާނގެއަށް އީމާންވެ އެކަލާނގެ މިންވަރާ ރުހިގެން އެކަމަށް އުފާކޮށް އެކަލާނގެއަށް އަޅުކަން ކުރުންމަތީ ތިބި މީހުން މާތްކަލާނގެ ހަޒްރަތަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.  މިފަދައިން ކަންތައް ކުރި މީހުންނަށް އެކަލާނގެ ރަހުމަތްފުޅުން ދިންނެވުން ދެއްވައެވެ. އެކަލާނގެއަށް ކާފިރުވީ މީހުންނަށް އޮތީ ގެއްލުމާއި ހަލާކެވެ. އެމީހުން ވާހުށީ މާތްކަލާނގެއާ ދުރަށް ލެވިފައިވާ ބަޔަކަށެވެ. އެމީހުންނަށް އޮތީ ނަރަކައެވެ. އެތަނުގެ އަލިފާނެއް ނިވިގެނެއް ނުދާނެއެވެ.

ފުރިހަމަ މުސްލިމަކަށް ވަނީ މާތްކަލާނގެއަށް އީމާންވެ އެކަލާނގެ ރޫހުފުޅަށް އަޅުކަންކޮށް އެކަލާނގެއަށް ލޯބިވެތިވެ ސާލިހުގޮތުގައި އުޅޭ މީހުނެވެ. އެމީހުން ހެޔޮކަންތައް ކޮށް އުޅެނީ އެކަލާނގެ ދެކެ ވާލޯތްބަކުންނެވެ. އޮންނަ ވަކި އަމުރެއް ގަވާއިދަކަށް ތަބާވުމަށް ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެއް ނޫނެވެ. އެއަކީ ހޫރު ކަމަނާމެންނާއެކު އުފާކުރުން އެދިގެން ކުރާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.
މިފަދަ މީހުންނަކީ ތިމާގެ ވަށައިގެން މިވާ ނިއުމަތް ފުޅަށްޓަކައި މާތްކަލާނގެއަށް ޝުކުރުވެރިކަން މަތީ ތިބޭ މީހުންނެވެ. އެއީ އެމީހުންގެ ހިތާއި ނަފުސުން މަތިވެރި މާތްކަލާނގެ އަށް ލޯބިވުން މަތީ ދެމި ތިބޭ ބަޔެކެވެ.No comments:

Post a Comment